Čl.1 Název a sídlo

 • Název: Z-dravé ženy
 • Sídlo: Tečovice 339, 763 02 Zlín 4
 • Čl.2 Statut sdružení

  1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
  2. Sdružení je právnickou osobou.
  3. Sdružení se zřizuje v souladu s ustanovením zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů.
  4. Je právnickou osobou, která nabývá právní subjektivity dnem registrace ministerstvem vnitra.
  5. Sdružení je dobrovolnou, nezávislou, neziskovou organizací, sdružující členy na základě společného zájmu.
  6. Sdružení může zřizovat pobočky dle rozhodnutí valné hromady.

  Čl.3 Cíl činnosti sdružení

  1. Cílem sdružení je pomáhat členům sdružení v jejich rozvoji v oblasti zdraví, kultury, sportu, vědy.
  2. Rozvíjet krásu, estetiku a duševní pohodu jednotlivých členů.
  3. Vedlejší činností bude pořádání kulturně společenských a sportovních akcí, které budou sloužit k zajištění uskutečnění těchto cílů.
  4. Za tímto účelem bude sdružení usilovat o naplnění cílů sdružení.

  Čl.4 Členství

  1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení
  2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení na doporučení min. tří členů sdružení.
  3. Členství vzniká dnem přijetí za člena
  4. Členství zaniká:
   • a) vystoupením člena písemným oznámením radě
   • b) úmrtím člena
   • c) u právnické osoby jejím zrušením
   • d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady
   • e) zánikem sdružení
   • f) neplacením členských příspěvků
  5. Dokladem členství je členský průkaz vydaný radou sdružení

  Čl.5 Práva a povinnosti členů

  Člen sdružení má právo: Člen má povinnost zejména:

  Čl. 6 Orgány sdružení

  Orgány sdružení jsou:

  Čl.7 Valná hromada

  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení
  2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení
  3. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
  4. Valná hromada zejména:
   • a) rozhoduje o změnách stanov sdružení
   • b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení rozpočet a roční závěrku hospodaření
   • c) volí členy rady sdružení
   • d) rozhoduje o počtu členů rady sdružení
   • e) rozhoduje o zrušení členství
   • f) rozhoduje o zrušení sdružení
  5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
  6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
  7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

  Čl.8 Rada sdružení

  1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady
  2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů
  3. Rada má lichý počet členů, nejméně však pět
  4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 4x ročně
  5. Rada zejména:
   • a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu
   • b) koordinuje činnost sdružení
   • c) svolává valnou hromadu
   • d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
   • e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení na doporučení min. tří členů sdružení
  6. Předseda a místopředseda rady zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem
  7. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení
  8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů
  9. Je oprávněna rozhodovat o všech věcech sdružení, které nejsou vyhrazeny k rozhodování valné hromadě. Rada je povinna plnit usnesení valné hromady, řádně spravovat majetek sdružení a dbát o naplňování cílů sdružení
  10. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 12 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada

  Čl.9 Předseda

  1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada
  2. Předsedu volí rada sdružení
  3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení a zajiš>ování jeho cílů

  Čl.10 Zásady hospodaření

  1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem
  2. Zdroji majetku jsou zejména:
   • a) členské příspěvky
   • b) dotace a granty
   • c) příjmy z případných vedlejších činností, jež jsou zdrojem příjmů sloužících k zabezpečování hlavní zájmové činnosti (např. vstupné)
   • d) dary a příspěvky právnických a fyzických osob
   • e) výnosy majetku
  3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky
  4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou

  Čl.11 Zánik sdružení

  1. Sdružení zaniká:
   • a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady
   • b) rozhodnutím Ministerstva vnitra
  2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání

  Čl.12 Závěrečná ustanovení

  1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení
  2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi
  3. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí s posláním a cíli sdružení a podporují je
  4. Tyto stanovy lze doplňovat či měnit pouze formou číslovaných dodatků, schválených valnou hromadou
  5. Tyto stanovy byly schváleny na ustavující valné hromadě dne 26.10.2009

  V Tečovicích dne 26.10.2009